bg en el ro ru de fr nl it
Profi Tours Die Website ist en Besitz von Profi Tours GmbH,
Partner von Saint Spas Balneocomplex

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

direkte Buchung

Verfügbarkeit und Preis prüfen.
Buchung in den Rahmen von 5 Minuten!

buchen Sie mehr Zimmer
(6-11.9 Jahre alt)
+ infants (0-5.9 Jahre alt):
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Saint Spas Balneocomplex - Zimmer und Unterbringung

Der Hotel-Teil des Komplexes hat 105 Standardzimmer, 4 VIP Studios und 115 luxuriöse Appartements - attraktiv als Design und Farbenentscheidung, mit himmlischen Ansichten südwärts und northwards zu den schrecklichen Rhodope Bergen. Alle Zimmer im Hotel sind mit LCD Fernsehern, Minibars, Internet, Satelliten und Telefonen im Bad, ebensogut wie im Raum ausgestattet.

Zimmer und Unterbringung in Saint Spas Balneocomplex - Velingrad

Einzelzimmer

maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: 1; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 0; Klimaanlage: ja, zentral; Minibar: ja; Balkon: no balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Double room (2ad+1child up 5.99)

Saint Spas Balneocomplex - DBL room standard Saint Spas Balneocomplex - Double room (2ad+1child up 5.99)
maximale Kapazität 2 adults + 0 children oder 2 adults.

Äâîéíèòå ñòàè ñà ñ ãëåäêà êúì ïëàíèíàòà è êúì ãðàäà; ðàçïîëàãàò ñ ïî äâå åäèíè÷íè ëåãëà, â áàíÿòà å ìîíòèðàíà äóø-êàáèíà; âñÿêà ñòàÿ å îáîðóäîâàíà ñ LCD òåëåâèçîð, ìèíè-áàðîì, èíòåðíåò, ñïúòíèêîâà òåëåâèçèÿ, òåëåôîí â áàíÿòà è â ñïàëíÿòà, ñåøîàð â áàíÿòà.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: 1; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 0; Klimaanlage: ja, zentral; Minibar: ja; Balkon: no balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Deluxe studio

Saint Spas Balneocomplex - VIP Studio
maximale Kapazität 2 adults + 0 children oder 2 adults.

VIP ñòóäèà – èìàòå âúçìîæíîñòòà äà ñå äîêîñíåòå äî ðàçêîøà íà ñïàëíÿòà ñ äæàêóçè è åäíîâðåìåííî ñ òîâà äà ñå íàñëàäèòå íà èçãëåäà êúì Ðîäîïà ïëàíèíà è ×åïèíñêà ðåêà. VIP ñòóäèàòà ñà îáîðóäâàíè ñ LCD òåëåâèçîð, ìèíè-áàð, èíòåðíåò, ñïúòíèêîâà òåëåâèçèÿ, òåëåôîí â áàíÿòà è â ñïàëíÿòà, ñåøîàð â áàíÿòà; âúâ VIP ñòóäèîòî ìîãàò äà ñå íàñòàíÿò äî äâàìà âúçðàñòíè ñ äåòå.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: 1; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 0; Klimaanlage: ja, zentral; Minibar: ja; Balkon: no balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Appartement

Saint Spas Balneocomplex - Apartment Saint Spas Balneocomplex - Apartment
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 3 adults.

Àïàðòàìåíòèòå ñà äâóñòàéíè ïîìåùåíèÿ (åäíàòà ñòàÿ å ñïàëíÿ, à äðóãàòà - âñåêèäíåâíà ñ ìåêà ðàçãúâàåìà ìåáåë). Îáîðóäâàíè ñà ñ ïëàçìåíè òåëåâèçîðè, ìèíèáàð, èíòåðíåò-äîñòúï, âàíà. Àïàðòàìåíòèòå èìàò òåðàñè.  àïàðòàìåíòúò ìîãàò äà ñå íàñòàíÿò óäîáíî äî ÷åòèðè ÷îâåêà.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: 1; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 0; Klimaanlage: ja, zentral; Minibar: ja; Balkon: no balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;